Wanted: composers for 3d-audio art project BlackBox

DanielBlackBox

Nieuwkomer
Lid sinds
4 april 2010
Berichten
9
Beste audiofielen,

Mijn naam is Daniel Maalman en ik ben op dit moment aan het afstuderen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Enschede (AKI), richting Gemengde Media/Mediakunst.

Een van mijn twee afstudeerprojecten heet de Blackbox. Ik werk aan dit project samen met mijn goede vriend Stef van der Poel, die Sociaal Psycholoog is maar bovenal muzikant en audiopurist. We maken al een flink aantal jaren muziek samen, en het idee voor deze kunst installatie komt voort uit onze gedeelde liefde voor muziek en de werking van geluid.

Kijk hier het youtube filmpje voor het volledige verhaal:Over de Blackbox

De Blackbox is een compleet donkere, geluidsdichte ruimte die in elke richting twee meter lang is. Een comfortable stoel is gesitueerd in het midden van de kamer en een besturingssysteem zorgt ervoor dat de luisteraar kan kiezen uit de beschikbare composities. Wanneer een compositie is gekozen door een nummer te kiezen op een keypad dat correspondeert met een 'programma' dat op het menu staat, dan komt de kamer uit de standby modus, in actie. De lichten worden automatisch gedimd, en de stoel schuift motorisch in een liggende positie. Ook wordt er een electromagneet in de deur actief, waardoor de deur lichtelijk wordt afgesloten. De luisteraar kan echter op elk gewenst moment op de paniek-knop drukken waardoor de ervaring wordt beeindigd en de kamer verlaten kan worden. Dit is natuurlijk alleen in noodgevallen.

Wanneer de box actief is geworden, start de audio sequentie vanzelf. Dit is een vijf tot zeven minuten durende compositie die afgespeeld wordt over vier actieve, fullrange studio monitoren die in een vierkant zijn opgesteld in een systeem dat geplaatst is om de stoel heen, rondom het hoofd van de luisteraar. Twee passieve subwoofers, aangesloten aan een aparte versterker zorgen voor de bass (dus zes speakers in totaal).

Het idee achter de Blackbox is om een situatie te creeeren die is ontworpen om te luisteren, en de complete duisternis waarin de luisteraar zich bevind zorgt ervoor dat de andere zintuigen zijn gereduceerd tot een minimum om afleiding te voorkomen.

Vroegere composities zijn gemaakt door ons (Daniel&Stef), om de mogelijkheden van de kamer uit te proberen. We maakten gebruik van de welbekende 'binaural beats' truuk, waarbij we probeerden de mentale staat van de luisteraar te beinvloeden door de hersenfrequenties te veranderen. We gebruikten hierbij natuurlijke 'white noise' samples, zoals wind, bomen, de zee, die we opnamen in de natuur met fieldrecorders om een contrast te vormen met de lage brainwave oscillatoren. Als je 'binaural beats' wilt gebruiken in je compositie dan kunnen we dit doen in de laatste productie fase, aangezien dit moet worden aangepast aan de kamer. (Let op: dit is een optie, maar geen voorwaarde).

Wat wij nu graag zouden willen, is dat enthousiaste audiolievende producers en muzikanten nieuwe composities maken voor de Blackbox. De installatie zal te zien zijn op mijn afstudeer expositie, eerst op de Academie, en daarna in het culturele district van Enschede. Ons plan is om daarna het project voort te zetten en het op meer plekken te exposeren, terwijl we telkens nieuwe composities willen toevoegen aan de collectie.

Technische Details

Het geluidssysteem van de BlackBox is een Dual Core PC, die Ableton Suite 7 draait (ondersteund met Pd voor de communicatie met de Arduino Chip die zorgt voor de robot functies in de box). Aangesloten aan de PC is een GigaPort HD Geluidskaart met 8 mono kanalen, waarvan er 6 op dit moment gebruikt worden. Zoals gezegd worden de audiosequenties gespeeld over vier actieve, fullrange monitors rondom het hoofd van de luisteraar en twee passieve subwoofers aangesloten aan een aparte versterker zorgen voor de bass).

Als je deel wilt nemen aan dit project dan zijn er een paar stappen die je moet nemen:

1. Stuur ons een e-mail om ons te laten weten dat je wilt deelnemen. Dit hoeft geen lange email te zijn, alleen je naam en misschien een link naar je muziek als je dit hebt, en wellicht ook een idee dat je mocht hebben over wat voor soort sequentie je zou willen maken voor de Blackbox.

2. Begin met het maken, thuis, in je eigen studio, en hou in je achterhoofd dat je vier speakers kan gebruiken voor de mid-high range (mono) en twee voor de bass. Dit betekent, dat als je zelf twee stereo monitors in je studio hebt, zoals de meeste mensen, je thuis slechts een globale opzet maakt. Wanneer je de basis opstelling, opbouw, samples, sequentie enz klaar hebt, dan kan je ons een link mailen waar we de 6 ge-uploade renderbestanden kunnen vinden. We downloaden de bestanden en testen ze in de Blackbox, een voor een. Van de ingezonden composities zullen we er vijf selecteren voor de komende expositie in Juni.

3. Als je geselecteerd wordt, zullen we je uitnodigen langs te komen (in Rotterdam, in mei of in Enschede, in juni) om je compositie af te maken in de Blackbox. Je kan dan zitten in de stoel waar de luisteraar de compositie kan ervaren en je geluid finetunen op de ruimte. Op deze manier heb je geen 6 speakers nodig thuis om mee te kunnen doen, en bovenal op deze manier zal de compositie gemaakt zijn voor de kamer en de ervaring.

De reden dat we alleen vijf mensen selecteren voor de eerste ronde, is omdat we een divers menu van composities willen om de verschillende mogelijkheden te demonstreren van wat geluid kan doen in een omgeving waar de fantasie van de luisteraar de rest van de ervaring kan invullen.

Na de eerste ronde zullen we hetzelfde opnieuw doen, en nieuwe mensen uitnodigen om een compleet nieuw programma samen te stellen. Dit betekent dat onze selectieprocedure niet alleen afhangt van de kwaliteit, maar ook van het hele plaatje van alle composities samen gebundeld in 1 concept. Als je de eerste keer niet word uitgenodigd, betekent niet dat we je de tweede keer niet vragen.

Een ding nog: houd in gedachten dat allerlei soorten mensen de Blackbox zullen bezoeken, niet alleen mensen van alle leeftijden, maar ook mensen met allerlei verschillende muzikale achtergronden. Jouw compositie kan obscuur zijn of atonaal, maar het laatste wat we willen is mensen (zwaar) shockeren of ze stimuleren de paniek-knop te gebruiken. Experimentele dingen zijn welkom maar hou die in gedachten!

Voor vragen over het project, kun je ons mailen op

blackboxartproject@gmail.com

Dit is tevens het aanmeldings e-mail adres.

Geef deze tekst alsjeblieft door als je mensen kent die ook geinteresseerd zouden kunnen zijn.


Groeten,

Daniel Maalman
&
Stef van der Poel

--------------------------------------------------

Dear Audiolovers,

I will do this thread in English, because if you know anyone who would be interested in this call, you can pass it on to them, and language should not be a barrier there.

My name is Daniel Maalman and I am currently graduating on the Academy of Fine Arts in Enschede (AKI), direction Mixed Media/Media Art.

One of my two graduation projects is called the Blackbox. I am working on this project together with my friend Stef van der Poel who is a Social Psychologist and above all musician and audio purist. We have been making music together for quite some years now, and the idea of this art installation comes from our mutual love for music and the workings of sound.

Watch the youtube movie here to get the full story:About The Blackbox

The Blackbox is a totally dark, soundproof chamber which is spanning two meters in every direction. A comfortable chair is situated in the middle of the room and a control system allows the listener to browse through the available compositions and choose one.

Once a composition is chosen by pushing a number on the control system that corresponds with a "program" on the menu, the room comes out of the standby-mode, into action. The lights are automatically faded, and the chair slides back motorically into the laying position. Also, a electromagnet in the door becomes active, which makes sure that the door is slightly locked. The listener can push the panic button at all times to abort the experience and leave the room. This is of course only in a case of emergency.

When the box has become active, the audiosequence starts by itself. This is a 5 to 7 minute long composition that plays over 4 active, fullrange monitors that are in a square grid, situated around the head of the listener. Two passive subwoofers hooked up to a separate amplifier take care of the bass (so six speakers in total).

The idea of the Blackbox is to create a situation that is designed for listening, and the complete and utter darkness that surrounds the listener makes sure that the other senses are reduced to a minimum level to prevent distraction.

Earlier compositions were made by us (Daniel&Stef), to try out the possibilities of the room. We made use of the well known ´binaural beats´trick where we tried to influence the mental state of the listener by changing their brainfrequencies. We used natural white noise samples, like wind, trees, the sea, which we recorded in nature with fieldrecorders to contrast the low brainwave oscillators. If you want to include binaural beats into your composition we can fix this at the final stage of production, since it has to be finetuned to the room. (Mind you: this is an option but not compulsory).

Now, what we would like to have, is enthusiastic audioloving producers and musicians, who want to make new compositions for the BlackBox. The installation will be on display on my graduation show in June, first at the Academy, and afterwards in the cultural district of Enschede. Our plan is to extend the project after that and exhibit it in several places, while constantly adding new compositions to the collection.

Technical details


The soundsystem of the BlackBox is a Dual Core PC, running on Ableton Suite 7 (supported by Pd for the communication with the Arduino-chip that runs the ´robotic functions´ inside the box). Connected to the PC is a GigaPort HD Audio Interface that has 8 mono channels, of which 6 are used at this moment. As said, the audiosequences play over 4 active, fullrange monitors that are situated around the head of the listener. Two passive subwoofers hooked up to a separate amplifier take care of the bass.

If you want to participate in this project there are a few steps to take.

1. Send us an e-mail to let us know you want to participate. This doesn´t have to be long, just your name, maybe a link to some of your music if you have this, and an idea you might have about the sequence you want to make for the BlackBox.

2. Start making it at home, keeping in mind that you can use four speakers for the mid-high range (mono signal of course), and two for the bass range.
This means, that if you have two stereo monitors in your studio, like most people, you make a global sequence plan at home. When you have a basic setup, buildup, samples, sequence and so on, you can send us a link to where you have uploaded the 6 renderfiles through e-mail. We will download them and test them in the BlackBox, one participant at a time. From the compositions that get sent to us by all participants, we will select five of them for the upcoming exhibition in June.

3. If you are selected, we will invite you to come and finish the composition inside the BlackBox. You can sit in the chair where the listener is going to be experiencing the composition and finetune the sequence to the room. In this way you don´t need 6 speakers at home to be able to participate, and above all the composition will be completely made for the room and the experience.


The reason why we only select five people for the first round, is because we want a diverse menu of compositions to illustrate the possibilities that can demonstrate what sound can do in a setting where one´s own imagination has to fill in the rest of the experience.

After this first round we will do the same again, and invite new people to compile a complete new program. This means that our selection procedure is not only depending on the quality, but also on the bigger picture of all the compositions combined as one concept. If you are not invited first time around, it doesn´t mean it will not happen in the second round.

One disclaimer: keep in mind that all kinds of people are going to be visiting the BlackBox when it´s on display: not only people of all ages, but also people with all kinds of musical backgrounds. Your composition can be obscure or even atonal, but the last thing we want is to shock people or stimulate them to use the panic button. Experimental stuff is welcome but keep this in mind!

For any questions about the project, email us at

blackboxartproject@gmail.com


This is also the email address for participation notices.

Please pass this on to people you know who might be interested as well.


Greetings,


Daniel Maalman
&
Stef van der Poel
 
Last edited by a moderator:
leuk project, ik ga wel wat bouwen!
 
ik niet.. leer eerst maar gewoon Nederlands. Poeha poeha... the Academy of Fine Arts in Enschede.. poeha bla bla.
Run in Ableton? Ik ren helemaal niets meer...
 
Ik kan wel Nederlands, maar ik dacht dat dit makkelijker was om het door te ketsen naar mensen die je kent die geen Nederlands spreken.. Heb ik namelijk ook gedaan in mijn e-mail naar andere muzikanten..Anders mis ik kansen, tenzij je natuurlijk heel enthousiast was geworden en de hele tekst zelf was gaan vertalen, hehehe..

Oja, the Academy of Fine Arts heet natuurlijk gewoon Academie voor Beeldende Kunsten, Enschede maar dat klinkt niet veel minder poeha..
 
Als andere mensen het trouwens vervelend vinden dat ik dit in het Engels heb geschreven, wil ik het best nog wel een keer vertalen naar het Nederlands.. Dan moet men het even zeggen...
 
Wat een flauwe reacties op wat Engelse zinnen. Het lijkt mij ook een mooi project. Ik doe ook poging. Maar even voor de goede orde: is het de bedoeling dat er over elk van de 6 speakers een apart signaal komt, of las ik dat er verkeerd uit?
 
ik vind het wel geinig.

wil je een moppie 4 kanaals oldskool elektroniese muziek?
ik heb zo even geen links bij de hand, op het www staat van mij alleen nog gewone pop.


:koffie:
 
Maar even voor de goede orde: is het de bedoeling dat er over elk van de 6 speakers een apart signaal komt, of las ik dat er verkeerd uit?

Uiteindelijk is dat wel de bedoeling ja, het is 'real' 3d, elk signaal wordt in realtime vanuit ableton naar de afzonderlijke speakers gestuurd. Daarom is het idd handig om elk spoor los te houden. Je kan natuurlijk wel besluiten om bijvoorbeeld bepaalde geluiden in het 'midden' te houden door ze in een bepaald percentage in elk kanaal aanwezig te laten zijn, maar zelf zou ik dat aan het einde doen voor het overzicht, dat heb ik iig zelf wel gedaan.. Maar dat is n kwestie van persoonlijke voorkeur denk ik..
 
ik vind het wel geinig.

wil je een moppie 4 kanaals oldskool elektroniese muziek?
ik heb zo even geen links bij de hand, op het www staat van mij alleen nog gewone pop.


:koffie:

Wat is oldskool elektroniese muziek? Axel F Categorie? Hehe.. Nou de stijl laat ik helemaal aan iedereen zelf over.. Voor het idee: we hebben nu twee programma's lopen, allebei met brainwaves (alfa-frequency).. Een is een soort van meditatieve soundscape waar je heel relaxed van wordt, en de ander is een beetje meer druk en actief, een kopje koffie-soundscape (beta-frequency) met dikke basssss..

Nu zelf bezig met audiosimulaties, dus het simuleren van een bepaalde situatie dmv het gebruiken van bepaalde geluiden en samples waardoor de persoon denkt dat ie ergens anders is.. Je kan bijvoorbeeld ook spelen met de grootte van de ruimte door verschillende effecten icm EQ te laten travellen door de verschillende hoeken van de box..

De mogelijkheden zijn eindeloos.. Je kan natuurlijk zoals je zelf zei (bedoelde je dat?) ervoor kiezen een track van jezelf om te bouwen naar 4 speakers met een dikke beat erin, je moet er dan wel rekening mee houden dat mensen in het donker liggen in een stoel tussen knallende speakers, kan leuk zijn, maar misschien niet voor iedereen, weetniet moeten we uitproberen..

Stuur maar op!
 
Klinkt een beetje als het project wat Harold de Kinderen of Stefan Robbers (Acid Junkies) heeft gedaan....precies hetzelfde eigenlijk....een ruimte met daarin 6 tot 8 speakers met een eigen geluid of bron...hij had hierzelfs een controller voor ontwikkeld....ik heb de docu hier op dvd staan...was toen een item van Slices...
 
Wat is oldskool elektroniese muziek? Axel F Categorie? Hehe.. Nou de stijl laat ik helemaal aan iedereen zelf over.. Voor het idee: we hebben nu twee programma's lopen, allebei met brainwaves (alfa-frequency).. Een is een soort van meditatieve soundscape waar je heel relaxed van wordt, en de ander is een beetje meer druk en actief, een kopje koffie-soundscape (beta-frequency) met dikke basssss..

Nu zelf bezig met audiosimulaties, dus het simuleren van een bepaalde situatie dmv het gebruiken van bepaalde geluiden en samples waardoor de persoon denkt dat ie ergens anders is.. Je kan bijvoorbeeld ook spelen met de grootte van de ruimte door verschillende effecten icm EQ te laten travellen door de verschillende hoeken van de box..

De mogelijkheden zijn eindeloos.. Je kan natuurlijk zoals je zelf zei (bedoelde je dat?) ervoor kiezen een track van jezelf om te bouwen naar 4 speakers met een dikke beat erin, je moet er dan wel rekening mee houden dat mensen in het donker liggen in een stoel tussen knallende speakers, kan leuk zijn, maar misschien niet voor iedereen, weetniet moeten we uitproberen..

Stuur maar op!

Ik denk dat Jeroen echt ouwe shit bedoeld....er werd toen met een 4 tracker opgenomen...en deze kanalen waren dan ook echt gepanned....luister maar eens naar originele opnames van bv de Beatles.....rechts pannen is stemmen en links de rest..
 
Als mensen trouwens enthousiast en geinteresseerd zijn om iets te maken maar zich geen beeld kunnen vormen wat precies het effect is, kunnen we natuurlijk een datum prikken wanneer veel mensen kunnen die hier op het forum zitten en een dagje een demonstratie doen in Rotterdam, waar de box nu staat, maar dat overleggen we dan wel..
 
Klinkt een beetje als het project wat Harold de Kinderen of Stefan Robbers (Acid Junkies) heeft gedaan....precies hetzelfde eigenlijk....een ruimte met daarin 6 tot 8 speakers met een eigen geluid of bron...hij had hierzelfs een controller voor ontwikkeld....ik heb de docu hier op dvd staan...was toen een item van Slices...

O vet! Hoe heet die docu? Misschien kan ik m ergens vinden.. Ben daar heel erg in geinteresseerd.. Was dat ook in het donker? Veel mensen hebben natuurlijk met dit soort opstellingen geexperimenteerd...
 
Ik denk dat Jeroen echt ouwe shit bedoeld....er werd toen met een 4 tracker opgenomen...en deze kanalen waren dan ook echt gepanned....luister maar eens naar originele opnames van bv de Beatles.....rechts pannen is stemmen en links de rest..

Yep,
echte ouwe shit, uit de tijd van de batavieren, toen synths nog op kolen gingen, en een dikke beat gewoon een hippie was die teveel friet had gegeten.............

ik ga de tape archieven in................

:koffie:
 
Klinkt een beetje als het project wat Harold de Kinderen of Stefan Robbers (Acid Junkies) heeft gedaan....precies hetzelfde eigenlijk....een ruimte met daarin 6 tot 8 speakers met een eigen geluid of bron...hij had hierzelfs een controller voor ontwikkeld....ik heb de docu hier op dvd staan...was toen een item van Slices...
de geschiedenis van 4 (en meer)-kanaals geluidscompositie gaat wel een héél stuk verder terug dan acid junkies hoor...
 
Back
Top